AHLAKTIR

ÜRETMEKTİR

PAYLAŞMAKTIR

Ahilik Kültürü

Ahilik, Ahi Evran Veli tarafından 1200’lü yıllarda o dönem Anadolu’ya göç eden Türkmenlere hem aş ve iş imkanı sağlamak hem de onları tekke ve zaviyelerde iyi bir Müslüman ve vasıflı bir meslek sahibi üretici insan haline getirmek için kuruldu.

Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli’nin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilâtıdır. Ahi’nin sözlük manası “kardeşim” demektir.

Ahi Evran Kimdir?

Şüphesiz ki, Anadolu Ahiliğinin kurucusu Ahi Evran’dır.
Kurmuş olduğu Ahilik Teşkilâtı ile sosyal, iktisadî ve siyasî hayatımızı etkileyen; Anadolu’nun vatanlaşmasında ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük rol oynayan, bu sebeple Türk-İslâm tarihinin önemli şahsiyetlerinden olan Ahi Evran 1171 (H.566) yılında İran’ın Batı Azerbaycan tarafında bulunan Hoy kasabasında doğmuştur. Asıl adı Mahmut’tur. Babasının adına ve doğum yerine nispetle Mahmut bin Ahmet el-Hoyi (Hoylu Ahmet’in oğlu Mahmut) denmiştir. Lâkabı “dinin yardımcısı” anlamına gelen Nasiruddin’dir. Ahi Evran’ın çocukluğu ve ilk tahsil devresi memleketi olan Azerbaycan’da geçmiş olsa da, gençliğinde Horasan ve Maveraünnehre giderek o yörede büyük üstatlardan ders almıştır.

Merkezimizde Bulunan Kitaplar

Ahilik ile İlgili Tezler

Yazar: ALİREZA MOGHADDAM (Doktora Tezi)
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı / 2017

13.-15. yüzyıllarda Anadolu’da Ahilik: Kurumsallaşma, toplumsal yapı ve ideoloji / Akhism in Anatolia in the 13th-15th centuries: Institutionalization, social structure and ideology

Yazar: OSMAN ONCAR
Danışman: YRD. DOÇ. NAZMİ ÖZÇELİK (Yüksek Lisans Tezi
Yer Bilgisi: Ahi Evran Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı / 2016

Osmanlı devletinin kuruluşunda Ahiler ve Ahilik kurumunun rolü / Role of the organization of the Ottoman Empire and Ahi agency