OSTİM Teknik Üniversitesi Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere, farklı yabancı dillerin de eğitimini vermektedir.  Okuma, yazma, konuşma ve dinleme gibi iletişimsel becerilerin yanı sıra, bireysel gelişimin ve dil öğreniminin temelinde yatan eleştirel düşünme, yorumlama, yaratıcı düşünme, üretme, kendi öğreniminin sorumluluğunu alma, iş birliği yaparak çalışma, ve problem çözme becerilerinin de kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca evrensel kültürlerin tanınması, onlara saygı duyulması ve kültürel değerlerin farkındalığının oluşturulması gerektiği göz önünde bulundurulmaktadır. Bu çerçevede dil öğretim modeli olarak Avrupa Ortak Başvuru Metninin önerdiği eylem odaklı yaklaşım, programın temel yaklaşımı olarak benimsenmiştir.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programında öğrenci merkezli, eylem odaklı yaklaşım, dili kullanan ve sosyo kültürel değerleri de önceleyen, sadece dille sınırlı olmayan, yerine getirmeleri gereken görevleri ifa eden toplum üyeleri olarak ele alır (CEFR, 2001; 2018). Dil öğrenmeyi de içeren iletişimsel dil kullanımı hem bir öğrenen hem de sosyal aktör olarak birçok yeterlik geliştiren bireylerin eylemlerini kapsar. Öğrenenler yaşam alanlarından belirli konularda metin üretme ve alımlamaya yönelik dil görevlerini yerine getirmek için çeşitli bağlamlarda, şartlarda ve sınırlılıklar altında söz konusu yeterliklerden faydalanırlar. Öğrenenlerin bu gibi iletişimsel etkinliklerden edindikleri deneyimler, yeterliklerinin gelişimine ya da değişimine yol açabilir (CEFR, 2001; 2018). Bu anlamda öğrenenlerin sosyal hayatta üstlenecekleri rollere göre dilin kullanım alanları şu şekilde gösterilebilir:

Sosyal Hayatta Dilin Kullanım Alanları
1
Günlük yaşam
Yiyecek içecek, yemek zamanları, masa adabı, resmî tatiller, çalışma saatleri, boş zaman etkinlikleri
2
Yaşam koşulları
Ev şartları, refah durumları
3
Kişiler arası ilişkiler
Kadın-erkek ilişkileri, aile yapıları ve ilişkileri, iş ortamındaki ilişkiler vb.
4
Değerler, inançlar ve tutumlar
Bölgesel kültürler, gelenek ve sosyal değişim, tarih, özellikle sembol olmuş tarihi kişilikler ve olaylar, yabancı ülkeler, halklar, ülkeler, politika, sanat, din, mizah
5
Beden dili
Dilin öğreniminde geleneksel olarak farklı kültürlerde kullanılan beden dili iletişimi ve diğer kültürlere aktarımı
6
Sosyal gelenekler
Misafirperverlikle ilgili olarak dakiklik, hediyeler, kalış uzunluğu, ayrılış vb.
7
Ritüeller
Doğum, evlilik, tüm, kutlamalar, festivaller, danslar vb.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programında sıralanan sosyokültürel bilgiler, temalarla ilişkilendirilerek her bir düzey ve sınıf için verilmiştir. Kültürlerarası farkındalık sağlama ve bu programa uygun ders işleme sürecinde cevaplanması gereken soru, öğrenenlerin ne gibi bir dünya bilgisine ya da başka kültürler hakkında bilgiye başvurma gereksinimi duyacaklarıdır (CEFR, 2001; 2018). Verilen cevap doğrultusunda kültürlerarası etkileşimin içeriği de belirlenmiş olacaktır. Böylece programın uygulandığı sınıflarda öğrenenin aşağıda ifade edilen kültürlerarası becerileri geliştirmesi beklenmektedir:

  1. Kendi kültürü ile yabancı kültürü birbiriyle ilişkilendirme,
  2. Kültürel duyarlılık kazanma ve diğer kültürlerden olanlarla ilişki kurmak için farklı stratejileri tanıma ve kullanma,
  3. Kendi kültürüyle hedef kültür arasında ilişki kurarak kültürlerarası anlaşmazlıklar ve çatışma durumlarıyla baş etme,
  4. Çok kültürlü ortamlarda kültürel önyargıları kırma ve aşma yeterliğidir (CEFR, 2001; 2018).