Öğrenciye, sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle, ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, toplamda en fazla dört yarıyıl için izin verilebilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir.

Azami eğitim öğretim süresini dolduran öğrencilere izin verilmez. İzinli sayılan süreler, azami eğitim öğretim süresinden sayılmaz.

İzinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte ilgili bölüm başkanlığına en geç ilgili yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar başvurur; ancak izin gerekçesinin ders ekleme bırakma süresi bitiminden sonra ortaya çıkması ve belgelemesi durumunda başvuru için süre kısıtlaması yoktur

İzin Gerekçeleri

İlgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulları tarafından kabul edilebilecek mazeret halleri:

Öğrenime Başlama

Dönem izni verilen (Öğrenim Hakkı Saklı Tutulan) öğrencilerin öğretime başlayabilmeleri için öğretime başlayacakları dönemden en az 15 gün önce bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuru yapmak suretiyle kayıtlarını yenilemeleri gerekir. İzinli öğrenciler, (Değişim programlarına katılmak üzere dönem izni alan öğrenciler hariç) öğretime başladıklarında mazereti sebebiyle ayrıldıkları noktadan öğrenciliğe devam ederler.

Açıklamalar