İşletme (İngilizce)

Günümüzde, yapay zekâ teknolojileri ve dijitalleşme alanlarında yaşanan gelişmeler, tüm iş sistemlerini etkisi altına almış ve böylece yeni yönetim ve örgüt biçimlerinin hayata geçmesine neden olmuştur. Ülkemiz ve ülkemizde faaliyet gösteren işletmeler, içinde bulunduğumuz bilgi çağında dünyayla bütünleşebilmek, sürdürülebilir iş biçimlerini tasarlamak ve hayata geçirebilmek için bu yeni bakış açılarına sahip, yapay zekâ ve dijitalleşmenin iş dünyasına getireceği yeniliklerin farkında olan, değişime ayak uydurabilen, etkili iletişim kurabilen, insan odaklı, problemlere birey-işletme ve ülke yeteneklerine aynı anda yatırım yaparak etkili çözümler getirebilen, bilimsel araştırma yapabilen ve kuramsal düşünce üretebilen ve doğru karar verebilen lider yöneticilere ihtiyaç duymaktadır.

İşletme bölümümüzün temel felsefesi, dünyayla bütünleşmesi her alanda gün geçtikçe hızlanan ülkemizin küresel ve teknolojik vizyona sahip yeni kuşak yöneticilerinin yetişmesine bilimsel ve mesleki katkıda bulunmaktır.

İşletme bölümünden mezun olan öğrencilerimizin; teknolojik altyapıyı profesyonel yönetim bakış açısı ile birleştirerek sektörde katma değeri yüksek ürün üretmeye ve geliştirmeye odaklı bir anlayışa sahip birer yönetici adayı olması amaçlanmaktadır. Çağdaş ve yenilikçi eğitim yöntemlerinin teknolojik altyapı ile takım çalışmalarıyla desteklenen şekilde sunulduğu programımızda öğrencilerin vizyonlarının ve hayal güçlerinin geliştirilmesi, iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları yeteneklerin sanayi-üniversite işbirliği ile geliştirilmesi, elde edecekleri analitik, stratejik ve uygulama bazlı yeteneklerini profesyonel iş hayatlarına yansıtmaları hedeflenmektedir.  

OSTİM Teknik Üniversitesi, binlerce işletme ve teknoparktan oluşan büyük bir ekosistemin parçası olarak ve sanayinin merkezinde bulunmasının avantajı ile eğitim sürecinin her aşamasında sektörel deneyimi öğrencilerine yaşatmaktadır. Öncelikle ülkemizdeki işletmelerin ikinci ve üçüncü nesil yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlayan programda, öğrencilerimizi işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmayı ve işletme biliminin temel alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz. İşletme lisans programımız her biri alanlarında uzman öğretim üyeleri ile yürütülmekte, iş dünyasında tecrübeli uzman ve yöneticilerden de istifade edilmektedir.

Misyon

Bölümümüzün misyonu, Türk toplumunun ve OSTİM Teknik Üniversitesinin sahip olduğu değerleri temel alarak, ulusal gelişmenin yenilikçi ve işbirlikçi üretimle sağlanabileceğine inanan, toplumsal faydayı önemseyen, farkındalığı yüksek, bütünsel ve sistem düşüncesine sahip, analitik ve eleştirel düşünebilen, alanında uzman yönetici lider vasfına sahip girişimciler yetiştirmektir.

Vizyon

OSTİM Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünün vizyonu, nitelikli eğitim, araştırma ve işbirlikleri ile sanayi-üniversite işbirliğinin en iyi gerçekleştiği bir deneyimsel eğitim mekanı olmak, geleceğin nitelikli lider yönetici ve girişimcilerini yetiştirmek ve bilimsel ve toplumsal gelişmeye katkı sağlamaktır.

Farklılıklarımız

Uygulamalı Eğitim Modeli

OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin sanayileşmesinde dikkate değer katkılar sağlamış iş ve finans merkezinde kurulmuştur. Bu bilgi birikiminden yararlanılabilmesi için teorik bilgi yanında uygulamalı eğitime önem verilmektedir. Birinci sınıftan itibaren işletme ortamında gözlem, uygulama, inovasyon ve yönetim becerileri kazandırmak üzere öğrenciler işletmelerin uluslararası ticaret ve finans birimlerinde ilk yılda her dönemde bir ders olmak üzere uygulamalı eğitim alacaklardır.

Girişimcilik Karnesi

Temelinde, OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik zihniyeti, donanım ve becerisini kazandırmak olan girişimcilik karnesi, üniversite bünyesindeki her bir öğrencinin, önceden belirlenmiş ya da sonradan kabul edilmiş bazı girişimcilik eylemlerine göre gösterdiği performansın değerlendirilmesine ve belirli bir aşamanın geçilmesi halinde ödüllendirilmesine imkân sağlayan bir takip prosedürüdür.

Fark Yaratan Dersler

OSTİM Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü eğitim-öğretim programında, temel fark yaratan ders işyeri deneyimi dersidir. Eğitim-öğretim döneminin ikinci yılından itibaren işyeri deneyimi dersi kapsamında öğrenciler, OSTİM bünyesinde ve Ankara’da belirlenen işletmelerde teorik bilgilerini uygulamalı olarak test etme ve deneyimleme imkanı bulacaklardır.

Ayrıca öğrencilerimizin üniversite hayatına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan, akademik çalışmalarına ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif birer birey olmalarına yardımcı olan, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratan, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme gibi girişimci nitelikler kazandıran, Üniversite Hayatına Giriş, Geleceği İnşa Etme, Girişimcilik Projesi gibi dersler de programımızda yer almaktadır.

Fark Yaratan Uygulamalar

OSTİM Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü eğitim-öğretim programının sekizinci yarıyılında, öğrencilerimiz sadece proje çalışmalarını yürütecekler ve işyeri deneyimi uygulaması kapsamında seçmiş/seçilmiş oldukları işletmede faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Bu sayede, eğitim sürecinin son döneminde öğrencilerimizin işe alışma süreçleri kolaylaştırılmış olacaktır. Ayrıca öğrencilerimiz edindikleri tüm bilgi, beceri, yetenek ve kabiliyetleri işyeri deneyiminde firmaya aktarabilecekler, deneyebilecekler, bilişsel ve davranışsal anlamda varsa gerekli düzeltmeleri yapabileceklerdir. 

İşletme(İngilizce)

Akademik Kadro

Zeynep BAYSAL

Araştırma Görevlisi

İşletme

Hamide ÖZYÜREK

Doçent Doktor

İşletme

Hakan KARATAŞ

Profesör Doktor

Kısmi Zamanlı Öğretim Üyesi

Aziz AKGÜL

Profesör Doktor

Kısmi Zamanlı Öğretim Üyesi

Mustafa POLAT

Profesör Doktor

İşletme Bölüm Başkanı

Eğitim Felsefesi Yöntemlerimiz

Simülasyonla Öğrenme

Web tabanlı eğitim

Proje Hazırlama

Yerinde Uygulama

Staj

Mesleki Faaliyet

Sosyal Faaliyet

Alan Çalışması

Bilgisayar destekli öğrenme

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler

Grup Çalışması

Ödev

Seminer

Teknik Gezi

Oyunlaştırma

İş fikri geliştirme

Sıkça Sorulan Sorular

OSTİMTECH Eğitim Modeli, teorik bilginin, deneyimleyerek, öğrenmenin ve girişimciliğin ön plana alındığı, özgün proje ve çözümler üretmeye odaklı, yetkinlik bazlı bir üçüncü nesil, girişimci, yenilikçi üniversite modelidir. Beceri, bilgi, davranış ve yetkinliği temel alan üniversite kültürüne sahip olan OSTİM Teknik Üniversitesi araştırmacı, yenilikçi, toplumsal fayda ve kalkınmayı temel alan yüksek öğretim modelini yansıtmaktadır. Teorik bilginin çok yönlü pratik yaklaşımla inşa edildiği, deneyimleyerek öğrenmeyi esas alarak oluşturulan ders müfredatları ile bu modeli desteklemektedir. Bu amaçla, kuruluş döneminde yaptırılan araştırmalar ve kurucu ekibimizin ve mütevelli heyetimizin yerel ve uluslararası; akademik ve sektörel tecrübelerine dayanılarak OSTİMTECH Eğitim Modelinde çok sayıda farklılık oluşturulmuştur:

  • Uygulamalı Eğitim Modeli
    OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin sanayileşmesinde dikkate değer katkılar sağlamış iş ve finans merkezinde kurulmuştur. Bu bilgi birikiminden yararlanılabilmesi için teorik bilgi yanında uygulamalı eğitime önem verilmektedir. Birinci sınıftan itibaren işletme ortamında gözlem, uygulama, inovasyon ve yönetim becerileri kazandırmak üzere öğrenciler işletmelerin çeşitli birimlerinde ilk yılda her dönemde bir ders olmak üzere uygulamalı eğitim alacaklardır.
  • Girişimcilik Karnesi
    Temelinde, OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik zihniyeti, donanım ve becerisini kazandırmak olan girişimcilik karnesi, üniversite bünyesindeki her bir öğrencinin, önceden belirlenmiş ya da sonradan kabul edilmiş belirli girişimcilik eylemlerine göre gösterdiği performansın değerlendirilmesine ve belirli bir aşamanın geçilmesi halinde ödüllendirilmesine imkân sağlayan bir takip prosedürüdür. Girişimcilik karnesinde belirli bir puantajı yakalayan öğrencilerimiz için kurguladıkları tasarım, ürün, hizmet ya da proje için start-up sermaye desteği, OSTİM Teknoparkta iş imkânı, iş ortağı bulma ve irtibatlandırma, yurt dışı staj imkânı gibi destek ve ödüller verilecektir.
  • Fark Yaratan Dersler
    Bölümümüzün eğitim-öğretim programında, öğrencilerimizin üniversite hayatına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan, akademik çalışmalarına ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif birer birey olmalarına yardımcı olan, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratan, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme gibi girişimci nitelikler kazandıran, Üniversite Hayatına Giriş, Geleceği İnşa Etme, Girişimcilik Projesi gibi dersler yer almaktadır.

Günümüzde, yapay zekâ teknolojileri ve dijitalleşme alanlarında yaşanan gelişmeler, tüm iş sistemlerini etkisi altına almış ve böylece yeni yönetim ve örgüt biçimlerinin hayata geçmesine neden olmuştur. Ülkemiz ve ülkemizde faaliyet gösteren işletmeler, içinde bulunduğumuz bilgi çağında dünyayla bütünleşebilmek, sürdürülebilir iş biçimlerini tasarlamak ve hayata geçirebilmek için bu yeni bakış açılarına sahip, yapay zekâ ve dijitalleşmenin iş dünyasına getireceği yeniliklerin farkında olan, değişime ayak uydurabilen, etkili iletişim kurabilen, insan odaklı, problemlere birey-işletme ve ülke yeteneklerine aynı anda yatırım yaparak etkili çözümler getirebilen, bilimsel araştırma yapabilen ve kuramsal düşünce üretebilen ve doğru karar verebilen lider yöneticilere ihtiyaç duymaktadır. İşletme bölümünden mezun olan öğrencilerimizin; teknolojik altyapıyı profesyonel yönetim bakış açısı ile birleştirerek sektörde katma değeri yüksek ürün üretmeye ve geliştirmeye odaklı bir anlayışa sahip birer yönetici adayı olması amaçlanmaktadır.

Öğrencileri yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe ve finans gibi çeşitli alanlarda eğitmeyi ve böylece geleceğin yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlayan İşletme bölümünde, öğrencilerimizi işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmayı ve işletme biliminin temel alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz. İşletme lisans programımız her biri alanlarında uzman öğretim üyeleri ile yürütülmekte, iş dünyasında tecrübeli uzman ve yöneticilerden de istifade edilmektedir. Bölümün bir diğer amacı da öğrencilere girişimcilik konusunda dersler vermek ve geleceğin işletmelerini kuracak kişileri desteklemektir. Böylelikle işletme bölümünden mezun olan öğrenciler hem kurulu işletmelerde yönetici pozisyonlarında çalışacak donanıma sahip olmakta hem de kendi işletmelerini kurmak istemeleri halinde gereken bilgi ve birikim ile üniversitemizden ayrılmaktadırlar.

Programdan mezun olan öğrenciler, özel sektörde ve kamu sektöründe çalışma imkânı bulmaktadır. Öğrenciler ulusal ve uluslararası şirketlerin üretim, pazarlama, muhasebe gibi çeşitli departmanlarında ve üst düzey yönetim kadrolarında iş bulabilecek biçimde öğrenim görmektedir. Bunun yanı sıra birinci sınıftan itibaren verilen Girişimcilik dersleri ve öğrenim süresi sonunda sunulan Girişimcilik Karnesi ile öğrenciler kendi işletmelerini kurabilecek nitelikte girişimciler olarak yetiştirilmektedir. Üniversitemiz aynı zamanda başarılı öğrencilere işletmelerini kurma konusunda çeşitli destekler de sunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası işletmelerin çeşitli departmanlarında ve üst düzey yönetim kadrolarında çalışma imkânı bulabilen mezunlar, kamu sektöründe de başta ilgili bakanlıklar ve kurumlar olmak üzere geniş bir istihdam imkânı bulmaktadırlar.
Mezunların çalışabileceği bazı kurum ve alanlar şu şekildedir: Ulusal ve uluslararası şirketlerin üretim, pazarlama, insan kaynakları, muhasebe ve finansman ve halkla ilişkiler gibi çeşitli departmanları ve üst düzey yönetim kadrolarında ve aynı zamanda ilgili kamu kurumlarında uzman kadrolarında istihdam edilebileceklerdir. Bölüm mezunları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunlarının girebilecekleri tüm meslek yarışma sınavlarına katılabilme hakkına da sahiptirler. Öğrenciler aynı zamanda girişimcilik konusunda da çeşitli eğitimler alacak ve kurguladıkları tasarım, ürün, hizmet ya da proje için start-up sermaye desteği, OSTİM Teknoparkta iş imkânı, iş ortağı bulma ve irtibatlandırma, yurt dışı staj imkânı gibi destek ve ödüller de alabileceklerdir.

İş dünyasının, sanayinin, kamu sektörünün kalbinde yer alan bir yüksek öğretim kurumu olan OSTİM Teknik Üniversitesi, ülkemizde yer alan önemli bir sanayi merkezinde konuşlanmış ve iş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü bir iş birliği içerisinde kurulmuştur. OSTİM Teknik Üniversitesi, öğrencilerinin birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren haftanın belirli bir gününde; sekizinci dönemin ise tamamında işletmelerde yer alacakları, öğrencilerin teorik eğitimden aldıkları bilgiyi işletmelere, işletmelerden aldıkları bilgiyi teoriye aktaracakları “İş Yeri Deneyimi” uygulamasını geliştirmiştir.

İşletme bölümü müfredatında yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe, finans ve insan kaynakları alanlarından çeşitli dersler yer almaktadır. Öğrenciler Ekonomi, Matematik, Finans, Muhasebe ve Yönetim Bilişim Sistemleri gibi analitik düşünmeyi geliştirmeyi amaçlayan derslerin yanı sıra Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletmelerde İletişim ve Pazarlama İlkeleri gibi insan odaklı alanlarda da uzmanlaşacaklardır. Bununla birlikte İşletme Hukuku, Üretim Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik ve E-Ticaret gibi dersler de programda yer almaktadır. Ek olarak müfredat, öğrencilerin seçtikleri alanlara odaklanmalarına imkân tanımak için çeşitli alanlarda ileri düzeyde seçmeli dersler sunmaktadır. Derslerde örnek olay analizleri, simülasyonlar, atölyeler, konferanslar ve takım çalışması gibi eğitim teknikleri yeni teknolojilerin eşliğinde kullanılmaktadır.

“Deneyimli Mezun” sloganıyla uygulamalı eğitim modeli kapsamında geliştirilen “İş Yeri Deneyimi” uygulaması ile elde edeceğiniz alan deneyimi sayesinde mesleğinize daha iyi hazırlanacak, öğrenme sürecinde kazandığınız genel kültür, teorik bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları gerçek bir iş yeri ortamı içerisinde üniversite eğitim sürecinizin henüz ilk yılında kullanabileceksiniz. Böylece sahip olacağınız nitelikler ile ulusal ve uluslararası iş dünyasında tercih edilme şansınız artacaktır.

Bölümün öğrenim dili %100 İngilizcedir. Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan öğrencilerin Üniversitemizin Yabancı Diller Bölümü tarafından verilen hazırlık programına katılmaları gerekmektedir. İngilizce Hazırlık Programı kapsamında, ilk olarak yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Düzey Belirleme Sınavı ile İngilizce düzeyleri belirlenmektedir. Düzey Belirleme sınavından 60 ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce Yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu sınavdan da 60 ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından muaf tutulur. İngilizce düzeyi doğrudan bölümlerine başlamak için yeterli bulunmayan öğrenciler ise belirlenen düzeyden başlayacak biçimde İngilizce Hazırlık Programına alınırlar.

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde üniversitemizde çift anadal ve yan dal yapılabilmektedir. Bu kapsamda İşletme bölümü öğrencileri en erken üçüncü en geç beşinci yarıyıl başında çift anadal veya yan dal yapmak istedikleri bölümlerin belirlediği gerekli şartları sağlayarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki diğer bölümlerde ve ilgili YKS puan türleri ve sıralamaları gözetilerek diğer fakültelerde çift anadal ve yan dal yapabilmektedirler.