Pazarlama (İngilizce)

“Dünya artık emek yoğun, malzeme yoğun, enerji yoğun değildir; bilgi yoğun olmaktadır.” — Peter Drucker   

Küreselleşme ve bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler toplumun bütün alanlarında bir dönüşüme neden olmuştur. Akıllı/digital sistemlerin oluşturduğu toplumları çepeçevre saran her zaman ve her yerden kolaylıkla ulaşılabilen bilgi temelli bir ağ toplumu yapılanması ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler hem tüketicilerin yaşam tarzlarını değiştirmiş hem de işletmelerin de iş yapma biçim ve modellerini de değiştirmiştir. Yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm sonucu tüketici yaşam tarzları, istek ve ihtiyaçlarındaki değişim işletmelerin içinde bulunduğu pazar şartlarının da değişimine neden olmuştur. Sürekli değişen, derin ve karmaşık pazar şartları rekabetin yapısı ve niteliğini de değiştirmiştir. Ayrıca serbest piyasa ekonomisi ve uluslararası ticaretin önündeki engellerin de kaldırılması ticaret hacminin artması ve yoğun bir rekabet ortamı oluşmasına neden olmuştur. Yaşanan değişimler dinamik bir yapıya sahip olan pazarlamada üretim, ürün, satış, pazarlama ve toplumsal pazarlama gibi farklı anlayışlar ortaya çıkarmıştır. Kısacası “ne üretirsem onu satarım” düşüncesinden “toplumun tümü için değer ifade eden” ve “müşterilerle sürdürülebilir ilişki kurma” anlayışına evrilmiştir. Bu yoğun rekabet ortamında işletmeler rakiplerinden farklı ve değer yaratan stratejileri ile rekabet avantajı elde etme arayışı içerisine girmişlerdir.  Pazarlamanın dinamik yapısı ve yoğun rekabet ortamında değişimlere çok çabuk uyum sağlayacak ve rekabet üstünlüğü elde edecek olan beşeri sermaye başka bir ifadeyle pazarlama yönetici ve uzman personeli başarıyı ancak yetkinlikleri ile elde edilebilecektir.     

Disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanan ders programı, pazarlama, ekonomi, girişimcilik, matematik ve istatistik konularında öğrencilere kapsamlı bir donanım kazandırmaktadırPazarlama bölümü olarak, tüketici istek ve ihtiyaçlarını analiz edebilen, pazarlama karması, pazarlama iletişimi, pazarlama stratejileri, pazarlama bilgi sistemleri, bütünleşik pazarlama iletişimi, pazarlama araştırması, post modern pazarlama ve uluslararası pazarlama konuları ile süreçlerine hakim ve bu süreçleri yönetebilen, işletmelerin pazarlama yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlayacak rekabetçi, yenilikçi ve yabancı dil bilgisine sahip yönetici/uzman personel yetiştirmeyi hedefliyoruz. 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul OĞUZHAN
Bölüm Başkanı

Akademik Kadro

Güler MANİSALI DARMAN

Doktor Öğretim Üyesi

Şeyda OK

Araştırma Görevlisi

Pazarlama

Mehmet ETLİOĞLU

Doktor Öğretim Üyesi

Pazarlama

Tuğrul OĞUZHAN

Doktor Öğretim Üyesi

Pazarlama Bölüm Başkanı

Dünya artık emek yoğun, malzeme yoğun, enerji yoğun değildir; bilgi yoğun olmaktadır.

İş ve Kariyer Alanları

Öğrenci Görüşleri