Pazarlama (İngilizce)

           Öğrencilerimizin Akademik Kazanımları 

Pazarlama bölümünde, ekonomi, pazarlama, işletme, yönetim ve organizasyon, finansal muhasebe, girişimcilik, tüketici davranışları, matematik ve istatistik gibi dersler yer almaktadır. Disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanan teorik derslerin yanı sıra gerçekleştirilen uygulamalı eğitimler ile öğrencilerimiz;  

 • İşletmelerin farklı alanları ile ilgili problemleri çözmek için kullanacağı kavram ve teorileri edinirler. 
 • İşletmenin iç ve dış çevresi ile ilgili problemlerini değerlendirebilir ve çözüm için gerekli kaynakların nerelerden elde edilebileceğine dair araştırma becerileri kazanabilirler. 
 • Pazarlama ve işletme uygulamalarında yenilikçi, girişimci ve yaratıcı stratejiler üretebilir ve bunları analiz edebilirler. 
 • Tüketici istek ve ihtiyaçlarının analizini, pazarlama karması, pazarlama iletişimi, pazarlama stratejileri, pazarlama bilgi sistemleri, bütünleşik pazarlama iletişimi, pazarlama araştırması, post modern pazarlama ve uluslararası pazarlama konularında bilgi ve beceri ile süreç ve süreç yönetim yetkinliğine sahip olurlar. 
 • İşletmelerin küresel rekabet gücünün artırılabilmesi için hedef pazar seçimi, hedef pazarlara yönelik uygun mal ve hizmet ile uygun strateji seçiminde konularında bilgi sahibi olurlar.   
 • Yerel, bölgesel ve uluslararası pazarların nasıl faaliyet gösterdiğini ve bu pazarlarda hangi tür faaliyetlerin ne şekilde yürütülebileceğini öğrenirler.  
 • Ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel konuların pazarlama kapsamında alınan kararlar üzerindeki etkilerini analiz edebilirler. 
 • Pazarlama, işletme, yönetim gibi alanlarda tüm dünyadaki gelişmeleri takip edebilir ve gelişmeleri yorumlayabilirler. 
 • Simüle edilmiş öğrenme, deneyimsel etkinlikler ve disiplinler arası projeler yoluyla öğrenme gibi yöntemler uygulanarak içselleştirilecek dijital teknolojiler, yaratıcılık ve yenilik yönetimi gibi pazarlamada çağdaş bilgi ve yaklaşımlar sayesinde teorik bilgi ve becerilerini artırma ve öne çıkarma fırsatına sahip olurlar. 

            Ülkemize ve Dünyaya Katkı Hedeflerimiz 

 • Dinamik bir yapıya sahip olan pazarlama alanında yaşanan değişimlere çabuk uyum sağlayan, yeni pazarlama tekniklerini uygulayabilen ve yönetebilen nitelikli yönetici/uzman personel yetiştirmek, 
 • Pazarlama departmanlarının yönetsel ve operasyonel faaliyetlerine yönelik olarak nitelikli personel yetiştirmek, 
 • Nitelikli yönetici ve uzman personeli ile sanayinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına, pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak ve ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmak, 
 • İşletmelerin dijital ve girişimci yetkinlikleri ile pazarlama inovasyon performansları ve pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, 
 • İşletmelerin girişimci, yenilikçi ve pazarlama odaklılık yönlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, 
 • İşletmelerin uluslararasılaşmasına rehberlik etmek, 
 • Pazarlama alanında özgün proje, fikir ve ürün üreterek ülke ve bölge kalkınmasına katkı sağlamak. 
 • Ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim ve öğretim ilke ve modellerini, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek.

        İş İmkânları 

Pazarlama programı ders içeriğinin küresel değişim ve yeniliklere yönelik olması ve eğitim dilinin İngilizce olması pazarlama programından mezun olan öğrencilerimizin uluslararası kurum/kuruluş ve şirketlerde kolaylıkla iş bulabilmesine yardımcı olmaktadır. Öğrencilerimize verilen uygulamalı eğitimin OSTİM sanayi bölgesi işletmelerinde gerçekleşmesi öğrencilerimizin mezun olduktan sonra iş imkanı elde etmeleri açısından büyük bir fırsat sunmaktadır. Öğrencilerimiz, OSTİM sanayi işletmelerinin başta pazarlama departmanları ve diğer operasyonel ve yönetsel alanlarda yönetici/uzman personel olarak çalışma imkanı bulacaklardır.  

Misyon

Pazarlama bölümü, pazarlama alanındaki değişim ve gelişmeleri takip eden, pazarlama alanına yönelik teorik bilgi ve uygulamalar ile donatılmış, işletmelerin pazarlama sorunlarına yaratıcı çözümler üretebilen, takım çalışmasına yatkın, girişimci ve eleştirel düşünebilen, yenilikçi pazarlama yönetici ve uzman personel yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Vizyon

Eğitim-öğretim kalitesi, nitelikli bilimsel araştırmaları ve iş birlikleri ile tüm dünyada ilk sıralarda tercih edilen, Türkiye’de ve dünyada pazarlama stratejileri ve yöntemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, uyarlanması, analiz edilmesi, yönetilmesi ve uygulanması konularında etkin şekilde görev alan, değişimi izleyen ve değişim yaratan, öncü bir bölüm olmaktır.

Farklılıklarımız

Uygulamalı Eğitim Modeli

OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin sanayileşmesinde dikkate değer katkılar sağlamış iş ve finans merkezinde kurulmuştur. Sanayi işletmeleri ile birlikte binlerce KOBİ’nin yer aldığı OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, pek çok sektörde ulusal ve uluslararası rekabetçiliği artıracak politikalar geliştirmiştir. Bu amaçla oluşturulan 7 farklı sektörde 7 farklı kümelenme, üye işletmelerinin uluslararası pazarlara açılması ve hem ulusal hem de uluslararası çapta rekabet güçlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Böyle bir bölgede yer alan OSTİM Teknik Üniversitesi, pazarlama programı öğrencilerine teorik bilgi yanında uygulamalı eğitim ile büyük fırsatlar sunmaktadır. İkinci sınıftan itibaren her dönem bir ders olmak üzere işletme ortamında gözlem, uygulama, inovasyon ve yönetim becerileri kazandırmak üzere öğrenciler işletmelerin pazarlama birimlerinde uygulamalı eğitim alacaklardır. 

Girişimcilik Karnesi

Temelinde, OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik zihniyeti, donanım ve becerisini kazandırmak olan girişimcilik karnesi, üniversite bünyesindeki her bir öğrencinin, önceden belirlenmiş ya da sonradan kabul edilmiş bazı girişimcilik eylemlerine göre gösterdiği performansın değerlendirilmesine ve belirli bir aşamanın geçilmesi halinde ödüllendirilmesine imkân sağlayan bir takip prosedürüdür.

Girişimcilik karnesinde belirli bir puantajı yakalayan öğrencilerimiz için okulumuz tarafından, kurguladıkları tasarım, ürün, hizmet ya da proje için start-up sermaye desteği, OSTİM Teknoparkta iş imkânı, iş ortağı bulma ve irtibatlandırma, yurt dışı staj imkânı gibi destek ve ödüller verilecektir.

Fark Yaratan Dersler

Bölümümüzün eğitim-öğretim programında, öğrencilerimizin üniversite hayatına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan, akademik çalışmalarına ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif birer birey olmalarına yardımcı olan, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratan, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme gibi girişimci nitelikler kazandıran, Üniversite Hayatına Giriş, Geleceği İnşa Etme, Girişimcilik Projesi gibi dersler yer almaktadır.

Eğitim Felsefesi Yöntemlerimiz

Pazarlama bölümü mezunları, pazarlama yönetimi, perakende ve hizmet pazarlaması, alıcı davranış analizi ve dijital pazarlama konularında uzmanlaşmış bilgilerle birlikte, önde gelen strateji, liderlik, finans teorileri ve becerileri ile donatılmış olacaktır. Simüle edilmiş öğrenme, deneyimsel etkinlikler ve disiplinler arası projeler yoluyla öğrenme gibi yöntemler uygulanarak içselleştirilecek dijital teknolojiler, yaratıcılık ve yenilik yönetimi gibi pazarlamada çağdaş bilgi ve yaklaşımlar sayesinde öğrencilere bilgi ve becerilerini artırma ve öne çıkarma fırsatı sunulacaktır.

Pazarlama(İngilizce)

Akademik Kadro

Şeyda OK

Araştırma Görevlisi

Pazarlama

Mehmet ETLİOĞLU

Doktor Öğretim Üyesi

Pazarlama

Tuğrul OĞUZHAN

Doktor Öğretim Üyesi

Pazarlama Bölüm Başkanı

Eğitim Felsefesi Yöntemlerimiz

Simülasyonla Öğrenme

Web tabanlı eğitim

Proje Hazırlama

Yerinde Uygulama

Staj

Mesleki Faaliyet

Sosyal Faaliyet

Alan Çalışması

Bilgisayar destekli öğrenme

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler

Grup Çalışması

Ödev

Seminer

Teknik Gezi

Oyunlaştırma

İş fikri geliştirme

Sıkça Sorulan Sorular

OSTİMTECH Eğitim Modeli, teorik bilginin, deneyimleyerek, öğrenmenin ve girişimciliğin ön plana alındığı, özgün proje ve çözümler üretmeye odaklı, yetkinlik bazlı bir üçüncü nesil, girişimci, yenilikçi üniversite modelidir. Beceri, bilgi, davranış ve yetkinliği temel alan üniversite kültürüne sahip olan OSTİM Teknik Üniversitesi araştırmacı, yenilikçi, toplumsal fayda ve kalkınmayı temel alan yüksek öğretim modelini yansıtmaktadır. Teorik bilginin çok yönlü pratik yaklaşımla inşa edildiği, deneyimleyerek öğrenmeyi esas alarak oluşturulan ders müfredatları ile bu modeli desteklemektedir. Bu amaçla, kuruluş döneminde yaptırılan araştırmalar ve kurucu ekibimizin ve mütevelli heyetimizin yerel ve uluslararası; akademik ve sektörel tecrübelerine dayanılarak OSTİMTECH Eğitim Modelinde çok sayıda farklılık oluşturulmuştur:

 • Uygulamalı Eğitim Modeli
  OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin sanayileşmesinde dikkate değer katkılar sağlamış iş ve finans merkezinde kurulmuştur. Bu bilgi birikiminden yararlanılabilmesi için teorik bilgi yanında uygulamalı eğitime önem verilmektedir. Birinci sınıftan itibaren işletme ortamında gözlem, uygulama, inovasyon ve yönetim becerileri kazandırmak üzere öğrenciler işletmelerin çeşitli birimlerinde ilk yılda her dönemde bir ders olmak üzere uygulamalı eğitim alacaklardır.
 • Girişimcilik Karnesi
  Temelinde, OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik zihniyeti, donanım ve becerisini kazandırmak olan girişimcilik karnesi, üniversite bünyesindeki her bir öğrencinin, önceden belirlenmiş ya da sonradan kabul edilmiş belirli girişimcilik eylemlerine göre gösterdiği performansın değerlendirilmesine ve belirli bir aşamanın geçilmesi halinde ödüllendirilmesine imkân sağlayan bir takip prosedürüdür. Girişimcilik karnesinde belirli bir puantajı yakalayan öğrencilerimiz için kurguladıkları tasarım, ürün, hizmet ya da proje için start-up sermaye desteği, OSTİM Teknoparkta iş imkânı, iş ortağı bulma ve irtibatlandırma, yurt dışı staj imkânı gibi destek ve ödüller verilecektir.
 • Fark Yaratan Dersler
  Bölümümüzün eğitim-öğretim programında, öğrencilerimizin üniversite hayatına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan, akademik çalışmalarına ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif birer birey olmalarına yardımcı olan, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratan, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme gibi girişimci nitelikler kazandıran, Üniversite Hayatına Giriş, Geleceği İnşa Etme, Girişimcilik Projesi gibi dersler yer almaktadır.

Küreselleşme ve bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler toplumun bütün alanlarında bir dönüşüme neden olmuştur. Yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm sonucu tüketici yaşam tarzları, istek ve ihtiyaçlarındaki değişim işletmelerin içinde bulunduğu pazar şartlarının da değişimine neden olmuştur. Sürekli değişen, derin ve karmaşık pazar şartları rekabetin yapısı ve niteliğini de değiştirmiştir. Bu yoğun rekabet ortamında işletmeler rakiplerinden farklı ve değer yaratan stratejileri ile rekabet avantajı elde etme arayışı içerisine girmişlerdir. Pazarlama bölümü öğrencileri, simüle edilmiş öğrenme, deneyimsel etkinlikler ve disiplinler arası projeler yoluyla öğrenme gibi yöntemlerin uygulanması ile dijital teknolojileri içselleştirecek, yaratıcılık ve yenilik yönetimi gibi pazarlamada çağdaş bilgi ve yaklaşımlar sayesinde teorik bilgi ve becerilerini artırma ve öne çıkarma fırsatına sahip olacaklardır. OSTİM ekosisteminin sunmuş olduğu ayrıcalıklar ve pazarlama bölümünün kazandırmış olduğu yetkinlikler ile pazarlamanın dinamik yapısı ve yoğun rekabet ortamında değişimlere çok çabuk uyum sağlayacak ve rekabet üstünlüğü kazanarak başarıyı elde edeceklerdir.

Pazarlama bölümü, pazarlama alanındaki değişim ve gelişmeleri takip eden, pazarlama alanına yönelik teorik bilgi ve uygulamalar ile donatılmış, işletmelerin pazarlama sorunlarına yaratıcı çözümler üretebilen, takım çalışmasına yatkın, girişimci ve eleştirel düşünebilen, yenilikçi pazarlama yönetici ve uzman personel yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Pazarlama programı eğitim dilinin İngilizce olması ile mezun olan öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası işletmelerin, kurum ve kuruluşların pazarlama, satış, tanıtım gibi çeşitli departmanlarında pazar araştırma, dijital pazarlama, dijital tanıtım, marka geliştirme, sosyal medya pazarlaması ve ürün geliştirme gibi alanlarda çalışabilirler. Bununla birlikte program mezunları, kendi işletmelerini kurabilecekleri gibi, uluslararası işletmelerin ilgili departmanlarını da yönetebilirler. Ayrıca özel sektörün yanı sıra kamu kurumlarında da kendi alanlarında pek çok birimde görev alabilirler. Bu bölümden mezun olanlar diğer iktisadi ve idari bilimlere ilişkin bölümlerden mezun olanların sahip olduğu bütün haklara sahiptirler.

Pazarlama programı ders içeriğinin küresel değişim ve yeniliklere yönelik olması ve eğitim dilinin İngilizce olması pazarlama programından mezun olan öğrencilerimizin uluslararası kurum/kuruluş ve şirketlerde kolaylıkla iş bulabilmesine yardımcı olmaktadır. Öğrencilerimize verilen uygulamalı eğitimin OSTİM sanayi bölgesi işletmelerinde gerçekleşmesi öğrencilerimizin mezun olduktan sonra İş imkanı elde etmeleri açısından büyük bir fırsat sunmaktadır. Öğrencilerimiz, OSTİM sanayi işletmelerinin başta pazarlama departmanları ve diğer operasyonel ve yönetsel alanlarda yönetici/uzman personel olarak çalışma imkanı bulacaklardır.

İş dünyasının, sanayinin, kamu sektörünün kalbinde yer alan bir yüksek öğretim kurumu olan OSTİM Teknik Üniversitesi, ülkemizde yer alan önemli bir sanayi merkezinde konuşlanmış ve iş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü bir iş birliği içerisinde kurulmuştur. OSTİM Teknik Üniversitesi, öğrencilerinin birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren haftanın belirli bir gününde; sekizinci dönemin ise tamamında işletmelerde yer alacakları, öğrencilerin teorik eğitimden aldıkları bilgiyi işletmelere, işletmelerden aldıkları bilgiyi teoriye aktaracakları “İş Yeri Deneyimi” uygulamasını geliştirmiştir.

Pazarlama bölümünde, ekonomi, pazarlama, işletme, yönetim ve organizasyon, finansal muhasebe, girişimcilik, tüketici davranışları, matematik ve istatistik gibi dersler yer almaktadır. Disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanan ders programı, pazarlama, ekonomi, girişimcilik, matematik ve istatistik konularında öğrencilere kapsamlı bir donanım kazandırmaktadır.

“Deneyimli Mezun” sloganıyla uygulamalı eğitim modeli kapsamında geliştirilen “İş Yeri Deneyimi” uygulaması ile elde edeceğiniz alan deneyimi sayesinde mesleğinize daha iyi hazırlanacak, öğrenme sürecinde kazandığınız genel kültür, teorik bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları gerçek bir iş yeri ortamı içerisinde üniversite eğitim sürecinizin henüz ilk yılında kullanabileceksiniz. Böylece sahip olacağınız nitelikler ile ulusal ve uluslararası iş dünyasında tercih edilme şansınız artacaktır.

Bölümün öğrenim dili %100 İngilizcedir. Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan öğrencilerin Üniversitemizin Yabancı Diller Bölümü tarafından verilen hazırlık programına katılmaları gerekmektedir. İngilizce Hazırlık Programı kapsamında, ilk olarak yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Düzey Belirleme Sınavı ile İngilizce düzeyleri belirlenmektedir. Düzey Belirleme sınavından 60 ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce Yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu sınavdan da 60 ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından muaf tutulur. İngilizce düzeyi doğrudan bölümlerine başlamak için yeterli bulunmayan öğrenciler ise belirlenen düzeyden başlayacak biçimde İngilizce Hazırlık Programına alınırlar.

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde üniversitemizde çift anadal ve yan dal yapılabilmektedir. Bu kapsamda Pazarlama bölümü öğrencileri en erken üçüncü en geç beşinci yarıyıl başında çift anadal veya yan dal yapmak istedikleri bölümlerin belirlediği gerekli şartları sağlayarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki diğer bölümlerde ve ilgili YKS puan türleri ve sıralamaları gözetilerek diğer fakültelerde çift anadal ve yan dal yapabilmektedirler.