Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte bu teknolojilerin hammaddesi, girdisi ve çıktısı olan bilginin güvenliği önem kazanmıştır. Her geçen gün daha fazla bilgi dijital ortamlarda işlenmekte, hizmete sunulmakta, taşınabilmekte ve arşivlenmektedir. Ostim Teknik Üniversitesi MYO Bilişim Güvenliği (eski adıyla Bilgi Güvenliği) Teknolojisi Programında verilecek olan eğitim programı günümüz ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bilgisayar bilgisinin yanı sıra, tüm sektörlere bilişim güvenliği çözümleri geliştirmek ve bilgisayar sistemleri alanında teknik destek elemanı olarak çalışabilecek yeni yetenekleri bilişim dünyasına kazandırmak üzere hazırlanmıştır.

Bilgisayar ağları ve internet kullanımının hızla artması ve artmaya devam ediyor olması, aynı zamanda tüm kurum ve kuruluşların teknolojiye ve bilgiye bağımlı olması bilişim güvenliğini yaşamsal öneme taşımıştır. bilişim güvenliğinin bir kurumsal yönetim unsuru olması ve bilgi teknolojileri güvenliği, fiziksel güvenlik, risk yönetimi, iş sürekliliği ile yasa ve yönetmeliklere uyum gibi unsurlarla yakından ilgili olması ve böylece çalışanlara, iş ortaklarına, müşterilere ve topluma yönelik çeşitli yükümlülükleri desteklemesi nedeniyle de önceliğinin yüksek olması gerektiği oldukça açıktır.

Programın öğretim dili Türkçedir.

Misyon

Bilgi güvenliği alanında teknik yeterlilik ile birlikte pratik becerilere de sahip mezunlar yetiştirerek, öncelikle ülkemizde bilgi güvenliği alanında kurumlara ekonomik çözümler üretebilecek mezunları yetiştirmek.

Vizyon

Programın mezunlarının kendi işini kurabilecek yeterliliğe sahip, kurumların bilgi güvenliği ihtiyaçlarını rakip firmalardan daha hızlı, daha kaliteli ve daha ekonomik olarak çözebilecek şekilde yetiştirmek ve diğer üniversitelerin yetişmeye çalıştığı program olmak.

Farklılıklarımız

Girişimcilik

Girişimcilik karnesi ile OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik zihniyeti donanım bilgi ve becerisini kazandırmak hedeflenmiştir. Girişimcilik karnesi uygulaması tamamen gönüllülük esasına dayanan fakat tüm öğrencilerin katılması önerilen bir uygulamadır. Bu sayede öğrenciler sadece bir kurumun çalışanı olma hedefiyle değil, kendi işini kurma hedefiyle eğitimlerini sürdüreceklerdir. Kendi işini kurma özgüvenine sahip çalışan hangi kurumda çalışırsa çalışsın daha faydalı olacaktır.

Yenilikçilik

Bilgi Güvenliği programının eğitim-öğretim sürecinde, öğrencilerimizin üniversite hayatına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan, akademik çalışmalarına ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak yenilikçi programlar bulunmaktadır. Öğrencilerin aktif birer birey olmalarına yardımcı olan, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratan, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme gibi girişimci nitelikler kazandıran, Üniversite Hayatına Giriş, Geleceği İnşa Etme, Girişimcilik Projesi gibi dersler yer almaktadır.

İşyeri Deneyimi

OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin üretim alanında dikkate değer katkılar sağlamış bir ticaret merkezi olan OSTİM yapısı bünyesinde kurulmuştur. Üretim alanındaki bu tecrübenin eğitim öğretim sürecinin başladığı ilk günden itibaren öğrencilere aktarılması öngörülmüştür. Bu yüzden uygulamalı eğitim olarak adlandırılan ve ikinci dönemden son döneme kadar yayılan bir yapıda yenilikçi ve etkin bir öğretim modeli kullanarak öğrencilerin aktif öğrenme süreçleri hızlandırılmıştır.

İkinci dönem ve sonrasında haftanın bir tam günü anlaşmalı firmalar ile gerçekleştirilecek bu eğitim modeli son dönemde bir tam dönem olacak şekilde uygulanacaktır. Bu sayede öğrenciler, mezun olmadan önce öğrendiği teorik bilgiler ve işyeri uygulamaları ile kazandığı pratik bilgileri etkin bir biçimde eşleştirebileceklerdir ve alanında yetkin bir teknik personel olmaları sağlanacaktır. Ayrıca birinci sınıftan itibaren öğrencilerin işletme ortamında yapacağı çalışmalar ve gözlemler ile ilk günden itibaren alanında sahip olacağı problem çözme yeteneğinin artırılması ön görülmüştür.

Çözüm Odaklılık

Üretim sanayisinin sorunlarını yerinde gözlemleme ve çözümün bir parçası olmasını sağlayan işyeri deneyimi sayesinde çözüm odaklı bir yaklaşım ile eğitim gerçekleştirilecektir. Bu bilgiler ışığında üretim süreçlerindeki problemlerin çözüme kavuşturulmasını veya iyileştirilmesini hedefleyen bir teknik eleman özelliği kazanacaklardır. Bu yaklaşım sadece işyeri eğitiminde değil akademik eğitim sürecinde de ön plana çıkarılacaktır. Bu sayede etkin ve sonuç odaklı bir eğitim altyapısına sahip olunacaktır.

Ülkemize Katkı Hedefleri

Bu program kapsamında ülkenin ihtiyaç duyduğu alanındaki güncel üretim teknolojilerine hakim teknik elemanlar yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu sayede ülkedeki katma değeri yüksek üretim süreçlerine katkı sağlanabilecektir. Ayrıca sahip olacakları bilgi ve beceriler özgün proje, fikir ve ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunabileceklerdir. Eğitim süreçlerinde kazanacakları girişimcilik projesi gibi dersler vasıtasıyla varolan üretim süreçlerinin iyileştirilmesini sağlayacaklardır.

Öncelikli alanlarda nitelikli bilimsel araştırmalar aracılığıyla bilgi üretmek ve bu bilgileri öğrencilerine, üretim alanlarına ve toplumun diğer kesimlerine aktararak çeşitli problemler için özgün çözümler ortaya koymak, alanında özgün proje, fikir ve ürün üreterek ülke ve bölge kalkınmasını sağlamak, toplumun farklı kesimleriyle işbirliği içinde olarak toplumsal sorunlara çözüm üretmek, sosyal sorumluluk projeleri, kültürel/sanatsal ve sportif etkinliklerle toplumun sosyal yaşamına katkıda bulunmak, kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde, ülkemizdeki sanayinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim ve öğretim ilke ve modellerini, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek başlıca katkı hedeflerimizdir.

E-Ticaret ve Pazarlama

Akademik Kadro

Levent EMMUNGİL

Doktor Öğretim Üyesi

Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Mutluhan YILMAZ

Öğretim Görevlisi

Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Eğitim Felsefesi Yöntemlerimiz

Yerinde öğrenme

Simülasyon Tabanlı Öğrenme

Deneysel Çalışmalar ile Öğrenme

Sektörde Bulunan Firmalara Ait Tecrübe Paylaşımını Hedefleyen Seminerler

Literatür Araştırma Çıktıları

Alan Çalışması

Rapor Yazma

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler

Grup Çalışması

Ödev

Seminer

Teknik Gezi

Sıkça Sorulan Sorular

Bilginin elde edilmesi, depolanması ve yetkisi olan kişilerce erişilip kullanılmasını sağlayacak teknik donanımı kazanacaklardır. bilişim güvenliği stratejileri, güvenlik duvarı uygulamaları, veri sızıntısı önleme yöntemleri, verilerin depolanması ve yedeklenmesi işlemleri öğrenilecek bilgiler arasındadır

Program, öğrencilere bir kurumdaki en değerli varlıklardan biri olan bilgiyi koruma ve yönetme eğitimi sağlamaktadır. Mezunların, bilişim güvenliğinin teknik yönlerini anlayarak yönetim ve politika geliştirme becerilerini geliştirmesine imkan tanır. Programda mezunların bilişim güvenliği anlayışı ve kurum içindeki sonuçları ile birlikte eleştirel düşünme, liderlik ve yönetim becerilerini de bir arada edinmesi gerçekleştirilecektir.

 • Risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risklerin giderilmesi,
 • Güvenli bilgi sistemlerinin tanınması, analizi, tasarımı ve yönetimi,
 • Endüstri ve platform güvenliği için araçlar ve kaynakların kullanımı,
 • Siber güvenlik ve veri ihlal olayların teşhis ve müdahalesi,
 • Bilişim güvenliği yönetim sistemleri ve standartları,
 • Adli bilişim disiplin ve uygulamaları.

Mezunlarımız, aldıkları eğitim ile bilişim teknolojilerini yoğun olarak kullanan pek çok iş sahasında özellikle aşağıda gösterilen ana uygulama alanlarında çalışma imkanı bulabileceklerdir;

 
 • Kurumsal bilgi güvenlik sistemlerinin analizi, tasarımı ve uygulanması,
 • Bilişim güvenliği yönetim standartlarının uygulanması, denetimi ve belgelendirilmesi,
 • Bilgi sistemlerinin güvenlik zafiyetlerinin tespiti ve güçlendirilmesi,
 • Kurumsal bilgi sistemlerinin kurulması ve yönetimi,
 • Yazılım geliştirme faaliyetlerinin bilişim güvenliği açısından tasarımı ve denetimi.
Kişisel ve kurumsal verilerin yoğun olarak kullanıldığı pek çok sektörde bilişim güvenliğine yönelik alt yapıların tasarımı, kuruluşu, işletilmesi, denetim ve yönetimi konuları başta olmak üzere aşağıda gösterilen kurumlar ve iş sahalarında program mezunlarına yönelik büyüyen istihdam talebi bulunmaktadır.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Silahlı Kuvvetler
 • Bilişim ve İletişim Hizmetleri Veren Kurum ve Kuruluşlar
 • Finansal Kurumlar ve Kuruluşlar
 • Eğitim Kurumları
 • Sağlık Hizmeti Veren Kurum ve Kuruluşlar
 • Yazılım ve Donanım, Tasarım ve Üretimi Yapan Kurum ve Kuruluşlar