Misyon

OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Türkiye’nin geleceği için nitelikli teknik elemanlar yetiştirme amacı ve ülkemizin önde gelen Mesleki Teknik Eğitim veren ön lisans eğitim kurumlarından biri olma hedefini rotasına koyarak, başlattığı eğitim faaliyetleri ile yüksek teknik teknolojik donanımlı, analitik ve çözüm odaklı düşünebilen, mesleklerinde ve dolayısıyla görev aldıkları işletmelerde farklılıklar oluşturmada öncülük yapacak bireyleri aile ortamında mesleğe ve hayata hazırlamayı amaç edinmektedir.

Vizyon

Üçüncü nesil üniversite anlayışı ile çıktığımız yolda üniversite-sanayi işbirliğini ön plana alarak teori ve uygulama arasındaki bağlantıyı en etkin şekilde kullanıp, sanayi odaklı projeler ile ülke ekonomisine katma değer sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

MYO çatısı altında yer alan bölümlerde eğitim alan öğrencilerin ilgi duydukları sektörlerde aranılan nitelikli ve yetkin elemanlar olmalarını sağlayacak eğitim programları ile yeni nesil üniversite olma konusunda çağın ötesinde emin adımlarla ilerlemek.

Bu bağlamda, üniversite bünyesinde kurulan laboratuarlarla, OSTİM sanayi bölgesinde yer alan sanayi işletmelerinin, OSTİM Teknopark gibi büyük bir paydaşın ve OSTİM Vakfı gibi köklü bir geleneği olan vakfın destekleri ile teorik eğitimleri ve uygulamaları birbirini tamamlayıcı biçimde yürütmek

Farklılıklarımız

Geleceğin İnşası

Bu ders ile öğrencilerimizin üniversite hayatına uyum sağlamaları, akademik çalışmalar dışında sosyal ve kültürel faaliyetlerle kendilerini geliştirmelerine yönelik kazanımlar amaçlanmaktadır. Dersin içeriğinde sorumluluk, gönüllülük duygusu ve sürdürülebilirlik kültürü kazandırıcı etkinlikler bulunmaktadır. Dersin işlenişinde bunların yanı sıra kariyer planlama, mülakat süreçleri, imaj ve iletişim gibi konularda öğrencilerin yetkinliğini artırmaya yönelik aktiviteler de yer almaktadır. Teorik ve uygulamalı yürütülen dersle öğrencilere ayrıca çeşitli seminerlerle bilim, teknik, sanayi, yaratıcı düşünme, Ar-Ge alanında yaşanan gelişmeler, rasyonel ve eleştirel düşünebilme, muhakeme yeteneği, akılcı çözümler üretebilme ve gelecekteki iş fırsatlarını değerlendirebilme bilgi ve becerisi verilmesi hedeflenmektedir.

Temel Girişimcilik

Bu ders ile öğrencilerimizin girişimci ve proje yapıcı (maker) olabilmeleri için işletmenin kuruluşu, yönetimi ve muhasebesi, işletme kurma destekleri ve teşvikler, Ar-Ge ve tasarım merkezleri faaliyetleri, proje destekleri, iş planı hazırlama ve zamanlama, iş planı analiz ve iş modelleme, teknik şartname ve özellikler belirleme, değerlendirme, faturalandırma, inovasyondan hayata geçirme, ticarileştirme ve şirketleşme gibi birçok konuda teorik bilgiler verilmektedir.

Uygulamalı Girişimcilik

Bu ders ile birinci yarıyıl öğrenilen kurumsal bilgiler uygulamaya dönüştürülmekte ve her öğrenci sorumlu öğretim elemanının yardımıyla alanıyla ilgili bir proje çalışmasını gerçekleştirmektedir. Bu çalışma prototip bir üretim içermeyip daha çok tasarım esaslı kazanımları barındırmaktadır

Sektörel Girişimcilik

Bu ders ile birinci yarıyıl Temel Girişimcilik, ikinci yarıyıl Uygulamalı Girişimcilik dersi kapsamında verilen bilgi ve beceri geliştirme süreçlerinin İş Yeri Deneyimi dersi kapsamıyla bütünleştirilerek iş yerindeki problemlere veya geliştirilmesi gereken alanlara yönelik çalışmaların projelendirilmesi ve özellikle somut ürün haline dönüştürülmesi beklenmektedir.

İş Yeri Eğitimi

Bu ders ile ikinci yarıyılda verilecek olup öğrencilerin işletme kültürlerinin oluşturulması ve iş yeri oryantasyonunun kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersin yürütülmesinde Üniversitenin fiziksel imkanlarının yanı sıra firma ziyaretleri veya firma yetkililerinin katkı sağlayacağı şekilde teorik bazlı bir ders olarak kurgulanmıştır.

İş Yeri Uygulaması

Bu ders ikinci yarıyılda yer alan İş Yeri Eğitimi dersi ile genel işletme bilgisine sahip olan öğrencilere haftada ardışık 2 gün olmak üzere ilgili iş yerlerinde gerçekleştirilecektir. Bu sayede öğrenciler derslerde öğrenilen teorik bilgileri uygulama fırsatı bulmaktadırlar.

İş Yeri Deneyimi

Bu dersi alan öğrenci ikinci yarıyılda alınan İş Yeri Eğitimi, üçüncü yarıyılda alınan İş Yeri Uygulaması dersi tecrübeleriyle bir dönem boyunca daha önce haftada 2 gün bulunduğu işletmede alacaktır. Bu derste öğrenciler işyerinde deneyim ve gözlem yapmakta, gelecekteki mesleğini anlama ve mesleği oluşturan yeterlikleri kazanma yönündeki gelişmeleri, onlarla iş birliği içinde olan üniversite öğretim elemanları ve işinde deneyim kazanmış olan uygulama eğiticileri ve hamileri tarafından değerlendirilmektedir. Bu sayede mesleğin adayları, eğitimini aldıkları programın iş ortamında aktif rol üstlenen bir eleman olarak çalışma ve pratik edinme imkânı bulacaklardır.